Ekoskola

2023./2024.m.g. Ekoskolas programmas gada tēmaBIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA

Informācijai var sekot https://sites.google.com/cesunovads.edu.lv/livupii/ 

EKOPADOMES SASTĀVS:

  • Ekopadomes vadītāja – Alvīne Anna Muceniece
  • Izglītojamo vecāku pārstāvji Sabīne Ozolzīle, Laura Amantova, Laima Miglava, Rēzija Kalniņa, Santa Tomuļeca, Sabīne Kalniņa
  • Iestādes darbinieki Antra Gabranova, Guna Muceniece, Tatjana Balcere, Inta Freivalde, Gunta Jansone, Ineta Džēriņa, Jolanta Januškevica, Rudīte Verdenfelde, Zane Krūmiņa, Zita Lele, Ieva Malkava.
  • Bērnu Ekopadome  – vadītāja pedagogs Tatjana Balcere, Kastanīšu grupas izglītojamie: Līva, Marlēna, Elza, Ance, Amēlija, Gustavs. Zīļuku grupas izglītojamie: Tomass, Sāra, Rūdolfs, Alise, Maija.
  • Ekokodekss  – autors Līva Žilova (Kastanīšu gr.)

ARHĪVS

2022./2023. m.g. Ekoskolas programmas gada tēma MEŽS

Ekopadomes sastāvs: Alvīne Anna Muceniece Ekopademes vadītāja, Guna Muceniece vadītājas vietn. saimniec.darbā, Antra Gabranova iestādes vadītāja, Ieva Malkava vadītājas vietn. izglītības jomā, Santa Sīmane Saulītes” gr.pedagogs, Linda AvotiņaSaulītes” gr.vecāks, Rudīte Verdenfele Zaķīšu” gr. pedagogs, Diāna Grīnberga Zaķīšu” gr.vecāks, Tatjana Balcere “Zīļuku” gr.pedagogs,  Marika RozīteBitītes” gr.pedagogs, Laura Amantova Bitītes” gr.vecāks, Zane Krūmiņa “Lācīšu” gr.pedagogs, Ināra Puriņa, Jolanta JanuškevicaPumpuriņu” gr.pedagogi, Kristīne KalniņaPumpuriņu” gr.vecāks, Zita Lele Kastanīšu” gr.pedagogs, Agnese Gaidelione Lācīšu”,”Zīļuku”,”Kastanīšu”gr.vecāks. 


2021./2022. m.g. Ekoskolas programmas gada tēmaATKRITUMI

Ekopadome – Alvīne Anna Muceniece –  mājaslapas un soc.tīklu koordinatore (Ekopadomes vadītāja),Ieva Malkava – metodiķe (koordinators),Antra Gabranova – PII vadītāja,Guna Muceniece – vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā,Santa Sīmane – ”Saulītes” skolotāja,Elīna Rasa – ”Lācīši” skolotāja,Gunita Miezīte – ”Pumpuriņi” skolotāja,Ilze Ceple – ”Bitītes” skolotāju palīgs,Marika Rozīte – ”Bitītes” skolotāja,Zita Lele – ”Zaķīši” skolotāja,Jolanta Januškeviča – ”Kastanīši” skolotāja,Tatjana Balcere – ”Zīļuki” skolotāja,Diāna Grīnberga – ”Bitītes” vecāks,Agnese Gaidelione – ”Zīļuki” un ”Kastanīši” vecāks,Aldis Avotiņš – ”Saulītes” vecāks,Kristīne Uldriķe – ”Zaķīši” vecāks

Mērķis – Atpazīt atkritumu veidus,Iegādāties šķirošanas konteinerus, lai audzēkņi varētu apgūt pareizu atkritumu šķirošanas prasmi;Apgūt lietu otrreizējo izmantošanu;Pirms lietu pirkšanas sastādīt plānu – iemesls, vajadzības biežums / ilgums, atrast videi draudzīgāko variantu;Popularizēt tīras vides ietekmi uz pasauli ( vidi, cilvēkiem, dzīvniekiem);Teritorijas sakopšana;Komposta izveide un izmantošana’;Dabas materiālu izmantošana (plastmasas aizstājējs – piem., rotaļlietu un dekoru izveidē, mācību procesā, utt.);Vākt PET pudeles, makulatūru un baterijas;Pareizi likvidēt nolietotās elektroierīces.

Ekokodekss:


2020./2021. m.g. Ekoskolas programmas gada tēma – VESELĪGS DZĪVESVEIDS

Ekokodekss:  Dzīvo zaļi! Teksta un mūzikas autors Ivars Rausis  (Līvu pii mūzikas skolotājs)

No rīta visiem pasaku, labrīt!
Un eju pasauli šo iepazīt.
Avotā es dienai spēku smeļu,
Lai “Jušu takās” meklētu tad ceļu.

Ja vesels gribi būt, tad klausi padomu:
Dzer ūdeni un ēd daudz loku, burkānu.
No rītiem mēs, ja kopā vingrotu,
Tad bargā ziemā neslimosi tu.

Šo pasauli es skaistās krāsās krāsoju,
Lai to, kas nomests zemē , vienmēr paceltu.
Es zinu, arī tu to varētu,
Iestāties par tīru Latviju.

Lai saucam visi priecīgi un skaļi,
Nāc pievienojies mums un dzīvo zaļi!
Lai saucam visi priecīgi un skaļi,
Nāc pievienojies mums un dzīvo zaļi!

Lai mūsu zeme neaizietu bojā,
Par viņu atceries un katru dienu domā!
Lai saucam visi priecīgi un skaļi,
Nāc pievienojies mums un dzīvo zaļi!

Ekopadome – Ieva Malkava – metodiķe (koordinators), Alvīne Anna Muceniece – mājaslapas un soc.tīklu koordinatore (koordinators), Antra Gabranova – PII vadītāja,Guna Muceniece – vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā, Valda Švāne – lietvede, Gunita Miezīte”Lācīši” skolotāja (“Lācīši”,”Pumpuriņi” gr.), Rudīte Aploka ”Zaķīši” skolotāja (”Zaķīši”,”Saulītes”gr.), Tatjana Balcere ”Kastanīši” skolotāja, Gunta Jansone ”Zīļuki” skolotāja, Agnese Gaidelione vecāks (Kastanīši, Pumpuriņi), Elīna Andersone vecāks (Lācīši), Anete Apine vecāks(Zīļuki).
Bērnu Ekopadome -Ričards Grīnbergs,Estere Grīnberga,Henrijs Gūtmanis,Gerda Ieviņa, Alise Kalniņa, Sebastians Lakšs, Pēteris Liepiņš, Karlīna Sotniece,Adrija Jansone, Adele Anne Apine.


2019./2020. m.g. Ekoskolas programmas gada tēma SKOLAS VIDE UN APKĀRTNE

Ekokodekss:

Ekoskola esam mēs,
Kopā dabu saudzēsim!
Otrreizējai pārstrādei,
Spuldzes, baterijas nodosim!
Krāsim arī papīrus, lai varam
Otro reizi izmantot!
Lepni būsim darbu darot,
Apkārt būs mums tīra daba!

Ekopadome –Maija Sīmane – PII skolotāja,”Saulītes”,Elīna Rasa – PII skolotāja, ”Lācīši”, Ināra Puriņa – PII skolotāja, ”Pumpuriņi”,Inta Freivalde – PII skolotāja, ”Zaķīši”. Tatjana Balcere – PII skolotāja, ”Kastanīši”, Aīda Akmentiņa – PII skolotāja, ”Zīļuki”, Antra Gabranova – PII vadītāja,Guna Muceniece – Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā,Inese Jansone – Vecāks ” Saulītes”,Ieva Malkava – Metodiķe,Alvīne Anna Muceniece – mājaslapas koordinatore, Santa Oboznaja – Vecāks ”Saulītes”.