Skola

Skolas direktore – Antra Gabranova.

Skolā realizētās izglītības programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111.
  • Pamatizglītības programma, kods 21011111.
  • Pamatizglītības (5. – 9. klasei) pedagoģiskās korekcijas izglītības programma, kods 21011811.
  • Pamatizglītības programma, kods 21011113.
  • No 2005. gada 6. jūnija skolā tiek realizēta audzināšanas programma.

Skolas darbinieki un audzēkņi aktīvi iesaistās pagasta kultūras un sporta pasākumos gan kā dalībnieki, gan organizatori. Skolā aktīvi darbojas Sarkanā Krusta Vaives pagasta nodaļa un organizācijas “Glābiet bērnus” nodaļa. Skolai ir ilgstoša sadarbība ar Norvēģijas Sarkanā Krusta organizāciju. Skolas skolotāji aktīvi iesaistās dažādos projektos (Ģimenes izglītības programmā “Mācās vecāks – iegūst bērns” u.c.).

Skolas pamatmērķi ir:

  • Veicināt katra skolēna harmoniskas personības veidošanos un attīstību;
  • Sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu tautu, Tēvzemi, cilvēci un augstākajām morālajām vērtībām;
  • Veidot pamatu tālākai izglītībai;
  • Nodrošināt sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi.

Skolai ir sava himna (P. Priedes vārdi, K. Šmita mūzika):

Darbi lieli, darbi mazi
Vienā saimē veikti jau.
Bet no sirds ja visu dari,
Tad jau mazu darbu nav.

Ceļi tāli, ceļi tuvi
Drīz mūs jaunās gaitās sauks,
Viss, ko savā skolā guvi,
Līdzi nāks kā īstens draugs.

Spersim soli, tālu dzirdēs,
Saules ceļos gaitas ies,
Lai pēc gadiem skaidru sirdi
Atkal varam satikties.

Skolai ir savs karogs, kuru iesvēta 1999. gadā:

karogs

Skolā ir mācījies Aigars Fadejevs – Sidnejas Olimpisko spēļu sudraba medaļas laureāts 50 kilometru soļošanā.

fadejevs

Vairākas reizes skolas komanda ieguvusi godalgotas vietas republikā rotaļas “Tautas bumba” sacensībās.

bumba

Daudzas reizes rajona un republikas pirmās palīdzības sacensībās iegūta 1. vieta.

pp