Informācija vecākiem par ēdināšanas maksas atvieglojumiem!

07.12.2023

Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 20.07.2023. Saistošo noteikumu Nr.11 15.2.p., ēdināšanas maksas atvieglojumi tiek piešķirti līdz kalendārā gada beigām, t.i., patreiz tie piešķirti līdz 31.12.2023., tātad, 2024. gadam jāiesniedz jauni iesniegumi. Pamatojumu (Latvijas Goda ģimenes apliecība, invaliditātes apliecība, utt.) atvieglojumu saņemšanai no jauna iesniegt nevajag, ja iesniegta iepriekš, taču sekojiet līdzi to derīgumam.
IESNIEGUMĀ OBLIGĀTI NORĀDĪT DEKLARĒTO DZĪVES VIETU (VIENA VECĀKA DEKLARĒTAI DZĪVES VIETAI JĀBŪT Cēsu novadā, Saistošo noteikumu 3.2.p.).
Lūdzu, atjaunot ēdināšanas maksas atvieglojuma iesniegumus, kam tas nepieciešams, un iesniegt līdz 28.12.2023. lietvedei.
Iesniegumus, parakstītus ar elektronisko parakstu, sūtīt valda.svane@cesunovads.edu.lv.
Iesniegumi pieejami iestādes mājas lapā (Dokumentu sadaļā), skolvadības sistēmā ELIIS (mapē VECĀKIEM) un pie iestādes lietvedes. Lietvedes darba laiks pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.08.00-14.00.

Ar Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.11 var iepazīties https://www.vestnesis.lv/op/2023/147.11

Iestādes lietvede V.Švāne 07.12.2023.